Home TOPGGz Expertisecentrum Depressie Behandelingen Expertisecentrum Depressie

Acceptatie en commitment therapie (ACT)

Biologische behandeling/farmacotherapie

Vaktherapie beeldend

Cognitieve therapie (CT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Door cognitieve gedragstherapie word je je meer bewust van je gedachten, gevoelens en gedrag op momenten dat het niet goed met je gaat. Tijdens de therapie leer je meer helpende gedachten en gedrag te ontwikkelen. Denk aan negatieve gedachtes, angstige gedachten, piekeren, inactiviteit of vermijdingsgedrag. Maar in geval van manie ook te positief denken, zelfoverschatting, overactiviteit/ overbelasting etc.

De aandacht ligt naast de bewustwording van persoonlijke overtuigingen, vooral op het oefenen met nieuw gedrag in de vorm van gedragsexperimenten. Gedragsexperimenten zullen nieuwe, meer rationele overtuigingen in kracht doen groeien. Je leert je overtuigingen te toetsen.

Interpersoonlijke therapie (IPT)

Deze therapie kan gegeven worden bij depressieve klachten. Veranderingen in relaties kunnen psychische klachten uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Tijdens deze therapie leer je hoe je contact met anderen verloopt en hoe je dit kunt verbeteren, of wat je daarin mist.

Gedragstherapie

Bij gedragstherapie leer je hoe je gedragsexperimenten op kunt stellen met als doel om irreële overtuigingen te ontkrachten en je daar ook niet meer naar te gedragen met als gevolg gedragsverandering. Daarnaast evalueer je het experiment om inzicht te krijgen in wat nieuw gedrag kan brengen.

Lichttherapie

Als depressieve klachten vooral in de wintermaanden optreden kan lichttherapie ondersteunen in de behandeling van depressieve klachten. Het is een individuele therapie die je zelfstandig kunt ondergaan in een kamer met een lichtlamp. Dit licht is vergelijkbaar met het daglicht drie kwartier na zonsopgang. Deze lichtsterkte wordt aangeduid met 10.000 lux.

Psycho-educatie

Tijdens psycho-educatie geeft een behandelaar je voorlichting en advies met betrekking tot je psychische klachten. Psycho-educatie maakt altijd onderdeel uit van je behandeling of je nu een individuele of groepsbehandeling volgt. Soms volg je een cursus als onderdeel uit van je behandeling:

Psycho-educatie cursus van het bipolaire team
Alles wat met een bipolaire stoornis te maken heeft, komt aan bod. Bijvoorbeeld: wat is bipolariteit, oorzaken, gevolgen, medicatie, zelfmanagement, leefstijl, stress management, signaleringsplan, invloed bipolariteit op werk, relaties en info over lotgenotencontact. Vooral ook het lotgenotencontact is erg waardevol, het uitwisselen van ervaringen. Een bipolaire kwetsbaarheid heb je niet alleen. Je naasten en omgeving hebben die ook. Het zijn 12 bijeenkomsten van 2 uren voor cliënten en iemand van hun naasten.

Psycho-educatie cursus van de kliniek
Er worden verschillende thema’s door verschillende behandelaren doorgenomen, die allemaal verbonden zijn met het doormaken van een (chronische) moeilijk te behandelen depressie.

Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen kom je letterlijk in beweging of sta je juist stil bij je ervaringen. Zo leer je om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens oefenen we om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Running therapie

Deze rennende therapievorm is een laagdrempelige manier om rustig te leren weer in beweging te komen. Onder begeleiding van een psychomotorisch therapeut en een running therapeut leer je een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning ervaren. Dit heeft een positief effect op lichaam en geest, zoals:  een betere conditie, gezondere leefstijl, een positiever zelfbeeld en meer contact met anderen.

Schematherapie

Deze therapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert jouw patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, waardoor je jezelf beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Daarnaast leer je voelen wat je behoeften zijn en hoe je hier op een gezondere manier mee om kunt te gaan. Hierdoor zal je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren.

Systeemtaxatie

In de systeemtaxatie wordt een inschatting gemaakt van de rol van de systeemdynamiek in je problematiek. Naasten, zoals de partner, kinderen, familieleden of vrienden, kunnen betrokken worden bij de behandeling, zodat zij hun perspectief kunnen delen op de situatie. Daarbij is het uitgangspunt dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. Ook het herstel van de verbinding met dierbaren staat in deze gesprekken centraal.

Sociaal-psychiatrische behandeling

Met ondersteuning van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige leer je meer inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op je stemming en hoe daar mee om te gaan (zelfmanagement). Het is wenselijk om ook je naasten hierbij te betrekken. Een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige kijkt en werkt vanuit de sociaal-maatschappelijke context en geeft ook voorlichting over de werking van medicatie en observeert de werking van medicatie.

Zelfmanagement

Dit is een woord voor een verzameling van acties en vaardigheden die gericht zijn op het omgaan met een aandoening, symptomen en psychosociale gevolgen daarvan. Zelfmanagement richt zich op het herkennen van vroege signalen en symptomen en welke acties je kunt nemen om een terugval te voorkomen. Deze signalen worden beschreven in een signaleringsplan, dat samen met jou en je naasten wordt opgesteld. Het signaleringsplan is een hulpmiddel om een dreigende terugval of crisis te herkennen en te voorkomen.

Tot slot kan het hebben van lotgenotencontact bijdragen aan zelfmanagement. Het delen van ervaringen en begrip, (h)erkenning en steun vinden bij elkaar is helpend voor het herstel.

Ander behandelaanbod

De behandelpraktijk en wetenschappelijk onderzoek zijn bij Pro Persona nauw met elkaar verbonden. Hier vind je voorbeelden van de onderzoeken die wij verrichten: Recente onderzoeken – Pro Persona Connect